تصاویر هواپیمای حادثه دیده در فرودگاه مشهد

تصویری از هواپیمای حادثه دیده در فرودگاه مشهد؛ این هواپیما بدون چرخ فرود آمد و از باند خارج شد و به مسافران آسیبی نرسیده است.