سامانه موشکی فجر ۵ و راکت فلق ٢ در راهپیمایی

سامانه موشکی فجر ۵ و راکت فلق ٢ برای جمعیت حاضر در راهپیمایی ۲۲ بهمن به نمایش گذاشته شد.

به گزارش مهر، دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه دفاعی و موشکی در قالب نمایشگاه های جداگانه در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران برپا شده است.

 

در مسیر راهپیمایی خیابان آزادی سامانه موشکی فجر ۵ و راکت فلق ٢ برای جمعیت حاضر در راهپیمایی ۲۲ بهمن به نمایش گذاشته شد.